تعبير خواب لب/تعبیر خواب لباحه/تعبیر خواب پشم/ تعبیر خواب کلاه پشمی

تعبير خواب لب

تعبير خواب به روايت امام جعفر صادق تعبير خواب لب

ديدن لب بالا در خواب، دليل پسر است و لبِ زيرين دختر بود.

تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين
ديدن لب ها درخواب، دليل حاجت روائي بود و ديدن لب زيرين درخواب، بهتر از لب بالا است

تعبير خواب به روايت ابراهيم کرماني

اگر بيند لبهاي او درد مي كرد، دليل است غمگين شود. اگر بيند كه لبهاي او برهم چسبيده بود چنانكه باز نتوانست كرد، دليل كه كارش بسته شود. اگر زني بيند خالي سياه بر لب داشت، دليل عز و جاه است. اگر اين خواب را مردي بيند، دليل است مالش زياده شود. اگر بيند لبهاي او سرخ بود، دليل است سخن روا شود. اگر بيند لبهايش سبز است يا سفيد، دليل كه از بهر دوستان غم خورد. اگر لب خود را ضعيف بيند، دليل كه عاجز شود.

تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني
لب بالائي انسان ساکن است و لب زيرين حرکت مي کند. تلفظ بعضي از اصوات و بيان دسته اي از کلمات منحصرا به کمک لب زيرين امکان پذير است. در خواب نيز اين اهميت براي لب پائيني وجود دارد و مورد عنايت معبران است. ديدن لب زيرين در خواب بهتر از لب بالائي است زيرا لب بالائي هيچ چيزي را بيان نمي کند. اگر در خواب ببينيد لب هاي شما کلفت شده ، حاجت و نياز و هوس و اشتهاي شما در زمينه خيلي چيزها زياد و گسترده مي شود و اين حاجت و نياز با مقايسه با قدرت و توانائي شما خيلي بيشتر است. اگر در خواب ببينيد لب هاي شما کوچک و ضعيف و باريک شده هم رغبت و تمايل و حاجت و نياز در شما نقصان مي يابد و هم قدرت و توانائي . معبران لب را نشانه شهوت دانسته اند اما نه فقط شهوت جنسي بل که به معناي رغبت و نياز و حاجت شديد در مورد چيز هاي مختلف گرفته اند لذا کلفتي آن شدت شهوت را نشان مي دهد و نازکي آن نقصان را در آن. اگر در خواب ببنيد لب هايتان گشاد و دهانتان بزرگ شده حالت سيري ناپذيري در شما به وجود مي آيد، به دنيا و مال دنيا دل بستگي مي يابيد. چنان چه دهانتان کوچک و تنگ باشد نشان بي نيازي است و استغناي طبع. نوشته اند اگز کسي در خواب ببيند لب هايش را بريده اند زنش را طلاق مي دهد. مولف نفايس نوشته (اگر کسي ببيند چيزي از ميان لب هايش بيرون مي آيد اگر آن چيز خوب باشدحرف خوب مي زند و با سخنانش خير و خوبي ايجاد مي کند و اگر آن چيز بد باشد حرف بد از دهانش صادر مي گردد.) اگر ببينيد روي لب هايتان حشره اي زشت هست که موجب وحشت خودتان بشود سخني فتنه انگيز خواهيد گفت و با گفته خود شر و فتنه بر پا مي کنيد همين حالت است اگر حشره اي زشت و گزنده روي لب هاي کسي ديگر ببينيد . اگر در خواب از دهان و لب هاي خودتان خوشتان بيايد و ببينيد لب هاي سرخ و خوش رنگ و ترکيبي داريد خوب است و نشان آن است که در آينده کامروا مي شويد و اگر از دهان و لب هاي خودتان بدتان بيايد نيازمند خواهيد شد.

 تعبیر خواب لباجه

کلاس اموزش فال تاروت پاسور قهوه خرم اباد
تعبير خواب لباجه به روايت محمدبن سیرین
دیدن لباجه درخواب ، دلیل بر نیکوئی دین است. خاصه اگر بیند لباجه سمور یا سنجاب داشت، دلیل که مردی را پناه دهد.
تعبير خواب لباجه به روايت امام جعفر صادق(ع)
دیدن لباجه، دلیل بر نیکوئی است و کرباسین و پشمین بر چهاروجه است. اول: زن. دوم: امانت داری. سوم: صلاح کارها. چهارم: منفعت.
تعبير خواب لباجه به روايت جابرمغربی
اگر دید لباجه سبز داشت، دلیل که از مردی دیندار منفعت یابد. اگر لباجه سفید بیند، دلیل که از مردی مُصلح منفعت بیند. اگر سرخ بیند از مردی معاشر منفعت یابد. اگر زرد بود، دلیل بیماری بود و کبود مصیبت است. اگر سیاه بیند و در بیداری آن پوشیده باشد، دلیل مضرت است.

خرید تاروت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *