دانلود دفترچه سوالات و پاسخ کلیدی دکتری سراسری نیمه متمرکز سال ۹۳

دانلود دفترچه سوال رایگان سوالات و پاسخ کلیدی دکتری سراسری نیمه متمرکز سال 93 همه کد رشته ها

دانلود دفترچه سوالات و پاسخ کلیدی دکتری سراسری نیمه متمرکز سال ۹۳

پسورد تمامی سوالات و پاسخ ها : www.konkur.in

 

 

دفترچه سوالات پاسخ های کلیدی کد و عنوان رشته امتحانی(دفترچه شماره ۱)
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۱۰۱ – علوم جغرافیایی /۱
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۱۰۲ – علوم جغرافیایی /۲
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۱۰۳ – علوم جغرافیایی /۳
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۱۰۴ – علوم جغرافیایی /۴
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۱۰۵ – علوم جغرافیایی /۵
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۱۰۶ – مجموعه علوم اقتصادی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۱۰۷ – مجموعه علوم تاریخی /۱
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۱۰۸ – مجموعه علوم تاریخی /۲
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۱۰۹ – مجموعه علوم تاریخی /۳
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۱۱۰ – مجموعه علوم اجتماعی /۱
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۱۱۱ – مجموعه علوم اجتماعی /۲
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۱۱۳ – حقوق عمومی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۱۱۴ – حقوق جزاوجرم شناسی فقه وحقوق جزا
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۱۱۵ – حقوق بین الملل عمومی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۱۱۶ – حقوق خصوصی فقه وحقوق خصوصی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۱۱۷ – مجموعه علوم سیاسی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۱۱۸ – مجموعه مدیریت
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۱۱۹ – حسابداری
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۱۲۰ – علم اطلاعات ودانش شناسی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۱۲۱ – مجموعه فلسفه
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۱۲۲ – مجموعه علوم تربیتی /۱
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۱۲۳ – مجموعه علوم تربیتی /۲
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۱۲۴ – مجموعه علوم تربیتی /۳
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۱۲۵ – مجموعه علوم تربیتی /۴
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۱۲۶ – مجموعه علوم تربیتی /۵
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۱۲۷ – مجموعه علوم تربیتی /۶
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۱۲۸ – مجموعه علوم تربیتی /۷
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۱۳۰ – مجموعه علوم تربیتی /۸
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۱۳۱ – مجموعه علوم ارتباطات
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۱۳۲ – سنجش واندازه گیری
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۱۳۳ – مجموعه روان شناسی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۱۳۴ – مجموعه باستان شناسی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۱۳۵ – محیطزیست
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۱۳۶ – مجموعه کارافرینی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۱۳۷ – اینده پژوهی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۱۳۸ – مجموعه الهیات /۱
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۱۳۹ – مجموعه الهیات /۲
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۱۴۰ – مجموعه الهیات /۳
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۱۴۱ – مجموعه الهیات /۴
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۱۴۳ – مجموعه کلام
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۱۴۴ – فقه شافعی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۱۴۵ – مدیریت قراردادهای بین المللی نفت وگاز
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۱۴۶ – حقوق نفت وگاز
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۱۴۷ – اقتصادنفت وگاز
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۱۴۸ – سنجش ازدوروسامانه اطلاعات جغرافیایی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۱۴۹ – مجموعه مالی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۱۵۰ – مطالعات زنان
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۱۵۱ – مجموعه مدرسی معارف اسلامی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۱۵۲ – مجموعه تربیت بدنی /۱
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۱۵۳ – مجموعه تربیت بدنی /۲
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۱۵۴ – مجموعه تربیت بدنی /۳
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۱۵۵ – مجموعه تربیت بدنی /۴
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۱۵۶ – مجموعه تربیت بدنی /۵
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۲۰۱ – علوم زمین /۱
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۲۰۲ – علوم زمین /۲
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۲۰۳ – علوم زمین /۳
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۲۰۴ – علوم زمین /۴
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۲۰۵ – علوم زمین /۵
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۲۰۶ – علوم زمین /۶
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۲۰۸ – علوم زمین /۷
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۲۰۹ – علوم زمین /۸
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۲۱۰ – علوم زمین /۹
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۲۱۱ – مجموعه شیمی /۱
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۲۱۲ – مجموعه شیمی /۲
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۲۱۳ – مجموعه شیمی /۳
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۲۱۴ – مجموعه شیمی /۴
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۲۱۵ – مجموعه شیمی /۵
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۲۱۸ – فیتوشیمی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۲۱۹ – هواشناسی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۲۲۰ – زیست شناسی /۱
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۲۲۱ – زیست شناسی /۲
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۲۲۲ – زیست شناسی /۳
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۲۲۳ – علوم جانوری /۱
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۲۲۴ – علوم جانوری /۲
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۲۲۵ – علوم جانوری /۳
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۲۲۶ – زیست شناسی /۴
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۲۲۷ – بیوشیمی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۲۲۸ – زیست شناسی /۵
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۲۲۹ – زیست شناسی /۶
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۲۳۰ – بیوفیزیک
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۲۳۱ – زیست فناوری میکروبی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۲۳۲ – امار
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۲۳۳ – مجموعه ریاضی /۱
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۲۳۴ – مجموعه ریاضی /۲
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۲۳۵ – فیزیک دریا
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۲۳۶ – زیست شناسی دریا
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۲۳۷ – نانوفیزیک
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۲۳۸ – مجموعه فیزیک
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۲۳۹ – فوتونیک
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۲۴۰ – ژئوفیزیک /۱
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۲۴۱ – ژئوفیزیک /۲
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۲۴۲ – ژئوفیزیک /۳
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۲۴۳ – ژئوفیزیک /۴
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۲۴۴ – نانوشیمی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۲۴۵ – ریززیست فناوری /نانوبیوتکنولوژی /
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۲۴۶ – بیوانفورماتیک
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۲۴۷ – علوم کامپیوتر
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۲۴۸ – مجموعه علوم شناختی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۳۰۱ – مجموعه مهندسی برق /۱
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۳۰۲ – مجموعه مهندسی برق /۲
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۳۰۳ – مجموعه مهندسی برق /۳
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۳۰۴ – مجموعه مهندسی برق /۴
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۳۰۵ – مجموعه مهندسی برق /۵
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۳۰۶ – مجموعه مهندسی برق /۶
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۳۰۷ – مجموعه مهندسی عمران /۱
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۳۰۸ – مجموعه مهندسی عمران /۲
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۳۰۹ – مجموعه مهندسی عمران /۳
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۳۱۰ – مجموعه مهندسی عمران /۴
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۳۱۱ – مجموعه مهندسی عمران /۵
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۳۱۲ – مجموعه مهندسی عمران /۶
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۳۱۳ – مجموعه مهندسی عمران /۷
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۳۱۴ – مجموعه مهندسی عمران /۸
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۳۱۵ – مجموعه مهندسی عمران /۹
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۳۱۶ – مجموعه مهندسی عمران /۱۰
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۳۱۷ – مهندسی نقشه برداری /۱
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۳۱۸ – مهندسی نقشه برداری /۲
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۳۱۹ – مهندسی نقشه برداری /۳
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۳۲۰ – مهندسی نقشه برداری /۴
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۳۲۱ – مجموعه مهندسی مکانیک /۱
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۳۲۲ – مجموعه مهندسی مکانیک /۲
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۳۲۳ – مجموعه مهندسی مکانیک /۳
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۳۲۴ – مجموعه مهندسی مکانیک /۴
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۳۲۵ – مجموعه مهندسی مکانیک /۵
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۳۲۶ – مجموعه مهندسی مکانیک /۶
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۳۲۷ – مجموعه مهندسی مکانیک /۷
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۳۲۸ – مجموعه مهندسی مکانیک /۸
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۳۲۹ – مجموعه مهندسی مکانیک /۹
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۳۳۰ – مهندسی دریا
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۳۳۱ – مهندسی هوا-فضا/۱
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۳۳۲ – مهندسی هوا-فضا/۲
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۳۳۳ – مهندسی هوا-فضا/۳
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۳۳۴ – مهندسی هوا-فضا/۴
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۳۳۵ – مهندسی معدن /۱
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۳۳۶ – مهندسی معدن /۲
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۳۳۷ – مهندسی معدن /۳
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۳۳۸ – مهندسی معدن /۴
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۳۳۹ – مجموعه مهندسی پلیمر/۱
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۳۴۱ – مجموعه مهندسی پلیمر/۲
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۳۴۳ – مهندسی محیطزیست /۱
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۳۴۴ – مهندسی محیطزیست /۲
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۳۴۵ – مهندسی محیطزیست /۳
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۳۴۶ – مهندسی محیطزیست /۴
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۳۴۷ – مهندسی پزشکی /۱
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۳۴۸ – مهندسی پزشکی /۲
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۳۴۹ – مهندسی پزشکی /۳
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۳۵۰ – مجموعه مهندسی صنایع
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۳۵۳ – مهندسی نفت -مخازن
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۳۵۴ – مهندسی کامپیوتر/۱
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۳۵۵ – مهندسی کامپیوتر/۲
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۳۵۶ – مهندسی کامپیوتر/۳
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۳۵۹ – مهندسی موادومتالورژی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۳۶۰ – مهندسی شیمی /۱
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۳۶۱ – مهندسی شیمی /۲
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۳۶۲ – مهندسی شیمی /۳
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۳۶۳ – علوم وفناوری نانو/۱
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۳۶۴ – علوم وفناوری نانو/۲
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۳۶۵ – مهندسی هسته ای /۱
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۳۶۶ – مهندسی هسته ای /۲
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۳۶۷ – مهندسی هسته ای /۳
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۳۶۹ – مهندسی هسته ای /۴
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۳۷۰ – مهندسی نساجی /۱
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۳۷۱ – مهندسی نساجی /۲
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۳۷۲ – مهندسی فناوری اطلاعات
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۳۷۳ – مهندسی سیستمهای انرژی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۴۰۱ – مجموعه محیطزیست /۱
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۴۰۲ – مجموعه محیطزیست /۲
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۴۰۳ – مجموعه محیطزیست /۳
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۴۰۴ – مجموعه مهندسی مکانیک بیوسیستم
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۴۰۵ – مکانیزاسیون کشاورزی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۴۰۶ – مجموعه علوم باغبانی وفضای سبز/۱
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۴۰۷ – مجموعه علوم باغبانی وفضای سبز/۲
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۴۰۸ – مجموعه علوم باغبانی وفضای سبز/۳
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۴۰۹ – مجموعه علوم باغبانی وفضای سبز/۴
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۴۱۱ – بیوتکنولوژی وژنتیک ملکولی محصولات باغبانی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۴۱۲ – مجموعه علوم وصنایع غذایی /۱
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۴۱۳ – مجموعه علوم وصنایع غذایی /۲
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۴۱۴ – مجموعه علوم وصنایع غذایی /۳
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۴۱۵ – مجموعه علوم وصنایع غذایی /۴
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۴۱۶ – اقتصادکشاورزی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۴۱۸ – مجموعه چوب شناسی وصنایع چوب /۱
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۴۱۹ – مجموعه چوب شناسی وصنایع چوب /۲
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۴۲۰ – مجموعه علوم خاک /۱
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۴۲۱ – مجموعه علوم خاک /۲
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۴۲۲ – مجموعه علوم خاک /۳
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۴۲۳ – مجموعه علوم خاک /۴
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۴۲۴ – مجموعه علوم دامی /۱
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۴۲۵ – مجموعه علوم دامی /۲
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۴۲۶ – مجموعه علوم دامی /۳
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۴۲۷ – مجموعه علوم ومهندسی اب /۱
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۴۲۸ – مجموعه علوم ومهندسی اب /۲
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۴۲۹ – مجموعه علوم ومهندسی اب /۳
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۴۳۰ – هواشناسی کشاورزی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۴۳۱ – مجموعه زراعت -اصلاح نباتات /۱
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۴۳۲ – مجموعه زراعت -اصلاح نباتات /۲
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۴۳۴ – مجموعه زراعت -اصلاح نباتات /۳
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۴۳۵ – مجموعه بیوتکنولوژی کشاورزی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۴۳۶ – مجموعه زراعت -اصلاح نباتات /۴
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۴۳۷ – مجموعه ترویج واموزش کشاورزی وتوسعه روستایی /۱
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۴۳۸ – مجموعه ترویج واموزش کشاورزی وتوسعه روستایی /۲
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۴۳۹ – حشره شناسی کشاورزی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۴۴۰ – بیماری شناسی گیاهی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۴۴۱ – مجموعه علوم جنگل /۱
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۴۴۲ – مجموعه علوم جنگل /۳
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۴۴۳ – مجموعه علوم جنگل /۲
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۴۴۴ – مجموعه شیلات /۱
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۴۴۵ – مجموعه شیلات /۳
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۴۴۷ – مجموعه شیلات /۲
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۴۴۸ – مجموعه مرتع داری وابخیزداری وبیابان زدایی /۱
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۴۴۹ – مجموعه مرتع داری وابخیزداری وبیابان زدایی /۲
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۴۵۰ – مجموعه مرتع داری وابخیزداری وبیابان زدایی /۳
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۴۵۱ – کشاورزی هسته ای /کشاورزی هسته ای /اصلاح نباتات وبی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۴۵۲ – مجموعه علوم طیور
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۴۵۳ – مجموعه چوب شناسی وصنایع چوب /۳
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۵۰۱ – مدیریت پروژه وساخت
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۵۰۲ – معماری
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۵۰۳ – شهرسازی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۵۰۴ – پژوهش هنرتاریخ تطبیقی وتحلیلی هنر
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۵۰۵ – مرمت /۱
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۵۰۶ – مرمت /۲
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۶۰۹ – فیزیک پزشکی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۶۰۱ – امارزیستی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۶۰۲ – اموزش بهداشت
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۶۰۳ – انگل شناسی پزشکی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۶۰۴ – ایمنی شناسی پزشکی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۶۰۵ – بیوشیمی بالینی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۶۰۶ – ژنتیک پزشکی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۶۰۸ – فیزیولوژی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۶۱۰ – ویروس شناسی پزشکی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۶۱۲ – زیست فناوری پزشکی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۶۱۳ – بهداشت حرفه ای
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۶۱۴ – علوم تشریحی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۶۱۵ – پرستاری
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۶۱۶ – بهداشت محیط
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۶۱۷ – باکتری شناسی پزشکی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۶۱۸ – هماتولوژی ازمایشگاهی وبانک خون
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۶۱۹ – قارچ شناسی پزشکی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۷۰۱ – جراحی دامپزشکی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۷۰۲ – مامائی وبیماریهای تولیدمثل دام
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۷۰۳ – بیماریهای داخلی دام های کوچک
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۷۰۴ – بیماریهای داخلی دام های بزرگ
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۷۰۵ – رادیولوژی دامپزشکی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۷۰۶ – کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۷۰۷ – پاتولوژی دامپزشکی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۷۰۸ – بهداشت وبیماریهای طیور
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۷۰۹ – بیوشیمی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۷۱۰ – بهداشت ابزیان
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۷۱۱ – بهداشت موادغذایی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۷۱۴ – انگل شناسی دامپزشکی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۷۱۵ – باکتری شناسی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۷۱۶ – ویروس شناسی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۷۱۸ – ایمنی شناسی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۷۱۹ – بیوتکنولوژی /زیست فناوری /
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۷۲۲ – فارماکولوژی دامپزشکی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۷۲۳ – فیزیولوژی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۷۲۴ – اناتومی وجنین شناسی مقایسه ای دامپزشکی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۷۲۵ – بافت شناسی مقایسه ای دامپزشکی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۸۰۱ – زبان وادبیات فارسی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۸۰۲ – زبان وادبیات عرب
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۸۰۳ – مجموعه زبان فرانسه /۱
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۸۰۴ – مجموعه زبان فرانسه /۲
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۸۰۵ – مجموعه زبان روسی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۸۰۶ – زبان المانی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۸۰۷ – اموزش زبان انگلیسی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۸۰۸ – زبان وادبیات انگلیسی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۸۰۹ – ترجمه
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۸۱۰ – مجموعه زبان شناسی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی ۲۸۱۱ – فرهنگ وزبانهای باستانی

 

دفترچه سوالات پاسخ های کلیدی دفترچه شماره ۲
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی گروه آزمایشی علوم پایه (۱)
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی گروه آزمایشی علوم پایه (۲)
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی گروه آزمایشی علوم پایه (۳)
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی گروه آزمایشی علوم پایه (۴)
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی کلیه رشته های گروه آزمایشی فنی-مهندسی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی کلیه رشته های گروه آزمایشی علوم انسانی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی کلیه رشته های گروه آزمایشی کشاورزی و منابع طبیعی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی کلیه رشت های گروه آزمایشی هنر
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی گروه آْزمایشی علوم پزشکی (۱)
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی گروه آزمایشی علوم پزشکی (۲)
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی کلیه رشته های گروه آزمایشی دامپزشکی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی گروه آزمایشی زبان – کدرشته ۲۸۰۱ و ۲۸۱۱
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی گروه آزمایشی زبان عربی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی گروه آزمایشی زبان فرانسه
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی گروه آزمایشی زبان روسی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی گروه آزمایشی زبان آلمانی
دانلود دفترچه سوال پاسخ کلیدی گروه آزمایشی زبان – کد رشته های ۲۸۰۷ و ۲۸۰۸ و ۲۸۰۹ و ۲۸۱۰
دانلود دفترچه سوالات و پاسخ کلیدی دکتری سراسری نیمه متمرکز سال ۹۳ همه کد رشته ها
پسورد تمامی سوالات و پاسخ ها : www.konkur.in

منبع : سایت کنکور

مطالب مرتبط:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما