دانلود دفترچه سوالات و پاسخ کلیدی دکتری سراسری نیمه متمرکز سال ۹۳

دانلود دفترچه سوال رایگان سوالات و پاسخ کلیدی دکتری سراسری نیمه متمرکز سال 93 همه کد رشته ها

دانلود دفترچه سوالات و پاسخ کلیدی دکتری سراسری نیمه متمرکز سال ۹۳

پسورد تمامی سوالات و پاسخ ها : www.konkur.in

 

 

دفترچه سوالاتپاسخ های کلیدیکد و عنوان رشته امتحانی(دفترچه شماره ۱)
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۱۰۱ – علوم جغرافیایی /۱
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۱۰۲ – علوم جغرافیایی /۲
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۱۰۳ – علوم جغرافیایی /۳
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۱۰۴ – علوم جغرافیایی /۴
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۱۰۵ – علوم جغرافیایی /۵
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۱۰۶ – مجموعه علوم اقتصادی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۱۰۷ – مجموعه علوم تاریخی /۱
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۱۰۸ – مجموعه علوم تاریخی /۲
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۱۰۹ – مجموعه علوم تاریخی /۳
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۱۱۰ – مجموعه علوم اجتماعی /۱
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۱۱۱ – مجموعه علوم اجتماعی /۲
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۱۱۳ – حقوق عمومی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۱۱۴ – حقوق جزاوجرم شناسی فقه وحقوق جزا
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۱۱۵ – حقوق بین الملل عمومی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۱۱۶ – حقوق خصوصی فقه وحقوق خصوصی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۱۱۷ – مجموعه علوم سیاسی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۱۱۸ – مجموعه مدیریت
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۱۱۹ – حسابداری
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۱۲۰ – علم اطلاعات ودانش شناسی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۱۲۱ – مجموعه فلسفه
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۱۲۲ – مجموعه علوم تربیتی /۱
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۱۲۳ – مجموعه علوم تربیتی /۲
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۱۲۴ – مجموعه علوم تربیتی /۳
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۱۲۵ – مجموعه علوم تربیتی /۴
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۱۲۶ – مجموعه علوم تربیتی /۵
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۱۲۷ – مجموعه علوم تربیتی /۶
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۱۲۸ – مجموعه علوم تربیتی /۷
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۱۳۰ – مجموعه علوم تربیتی /۸
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۱۳۱ – مجموعه علوم ارتباطات
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۱۳۲ – سنجش واندازه گیری
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۱۳۳ – مجموعه روان شناسی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۱۳۴ – مجموعه باستان شناسی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۱۳۵ – محیطزیست
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۱۳۶ – مجموعه کارافرینی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۱۳۷ – اینده پژوهی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۱۳۸ – مجموعه الهیات /۱
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۱۳۹ – مجموعه الهیات /۲
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۱۴۰ – مجموعه الهیات /۳
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۱۴۱ – مجموعه الهیات /۴
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۱۴۳ – مجموعه کلام
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۱۴۴ – فقه شافعی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۱۴۵ – مدیریت قراردادهای بین المللی نفت وگاز
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۱۴۶ – حقوق نفت وگاز
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۱۴۷ – اقتصادنفت وگاز
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۱۴۸ – سنجش ازدوروسامانه اطلاعات جغرافیایی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۱۴۹ – مجموعه مالی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۱۵۰ – مطالعات زنان
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۱۵۱ – مجموعه مدرسی معارف اسلامی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۱۵۲ – مجموعه تربیت بدنی /۱
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۱۵۳ – مجموعه تربیت بدنی /۲
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۱۵۴ – مجموعه تربیت بدنی /۳
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۱۵۵ – مجموعه تربیت بدنی /۴
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۱۵۶ – مجموعه تربیت بدنی /۵
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۲۰۱ – علوم زمین /۱
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۲۰۲ – علوم زمین /۲
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۲۰۳ – علوم زمین /۳
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۲۰۴ – علوم زمین /۴
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۲۰۵ – علوم زمین /۵
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۲۰۶ – علوم زمین /۶
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۲۰۸ – علوم زمین /۷
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۲۰۹ – علوم زمین /۸
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۲۱۰ – علوم زمین /۹
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۲۱۱ – مجموعه شیمی /۱
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۲۱۲ – مجموعه شیمی /۲
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۲۱۳ – مجموعه شیمی /۳
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۲۱۴ – مجموعه شیمی /۴
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۲۱۵ – مجموعه شیمی /۵
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۲۱۸ – فیتوشیمی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۲۱۹ – هواشناسی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۲۲۰ – زیست شناسی /۱
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۲۲۱ – زیست شناسی /۲
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۲۲۲ – زیست شناسی /۳
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۲۲۳ – علوم جانوری /۱
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۲۲۴ – علوم جانوری /۲
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۲۲۵ – علوم جانوری /۳
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۲۲۶ – زیست شناسی /۴
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۲۲۷ – بیوشیمی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۲۲۸ – زیست شناسی /۵
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۲۲۹ – زیست شناسی /۶
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۲۳۰ – بیوفیزیک
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۲۳۱ – زیست فناوری میکروبی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۲۳۲ – امار
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۲۳۳ – مجموعه ریاضی /۱
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۲۳۴ – مجموعه ریاضی /۲
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۲۳۵ – فیزیک دریا
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۲۳۶ – زیست شناسی دریا
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۲۳۷ – نانوفیزیک
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۲۳۸ – مجموعه فیزیک
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۲۳۹ – فوتونیک
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۲۴۰ – ژئوفیزیک /۱
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۲۴۱ – ژئوفیزیک /۲
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۲۴۲ – ژئوفیزیک /۳
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۲۴۳ – ژئوفیزیک /۴
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۲۴۴ – نانوشیمی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۲۴۵ – ریززیست فناوری /نانوبیوتکنولوژی /
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۲۴۶ – بیوانفورماتیک
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۲۴۷ – علوم کامپیوتر
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۲۴۸ – مجموعه علوم شناختی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۳۰۱ – مجموعه مهندسی برق /۱
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۳۰۲ – مجموعه مهندسی برق /۲
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۳۰۳ – مجموعه مهندسی برق /۳
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۳۰۴ – مجموعه مهندسی برق /۴
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۳۰۵ – مجموعه مهندسی برق /۵
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۳۰۶ – مجموعه مهندسی برق /۶
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۳۰۷ – مجموعه مهندسی عمران /۱
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۳۰۸ – مجموعه مهندسی عمران /۲
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۳۰۹ – مجموعه مهندسی عمران /۳
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۳۱۰ – مجموعه مهندسی عمران /۴
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۳۱۱ – مجموعه مهندسی عمران /۵
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۳۱۲ – مجموعه مهندسی عمران /۶
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۳۱۳ – مجموعه مهندسی عمران /۷
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۳۱۴ – مجموعه مهندسی عمران /۸
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۳۱۵ – مجموعه مهندسی عمران /۹
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۳۱۶ – مجموعه مهندسی عمران /۱۰
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۳۱۷ – مهندسی نقشه برداری /۱
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۳۱۸ – مهندسی نقشه برداری /۲
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۳۱۹ – مهندسی نقشه برداری /۳
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۳۲۰ – مهندسی نقشه برداری /۴
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۳۲۱ – مجموعه مهندسی مکانیک /۱
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۳۲۲ – مجموعه مهندسی مکانیک /۲
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۳۲۳ – مجموعه مهندسی مکانیک /۳
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۳۲۴ – مجموعه مهندسی مکانیک /۴
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۳۲۵ – مجموعه مهندسی مکانیک /۵
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۳۲۶ – مجموعه مهندسی مکانیک /۶
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۳۲۷ – مجموعه مهندسی مکانیک /۷
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۳۲۸ – مجموعه مهندسی مکانیک /۸
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۳۲۹ – مجموعه مهندسی مکانیک /۹
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۳۳۰ – مهندسی دریا
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۳۳۱ – مهندسی هوا-فضا/۱
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۳۳۲ – مهندسی هوا-فضا/۲
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۳۳۳ – مهندسی هوا-فضا/۳
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۳۳۴ – مهندسی هوا-فضا/۴
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۳۳۵ – مهندسی معدن /۱
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۳۳۶ – مهندسی معدن /۲
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۳۳۷ – مهندسی معدن /۳
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۳۳۸ – مهندسی معدن /۴
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۳۳۹ – مجموعه مهندسی پلیمر/۱
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۳۴۱ – مجموعه مهندسی پلیمر/۲
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۳۴۳ – مهندسی محیطزیست /۱
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۳۴۴ – مهندسی محیطزیست /۲
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۳۴۵ – مهندسی محیطزیست /۳
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۳۴۶ – مهندسی محیطزیست /۴
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۳۴۷ – مهندسی پزشکی /۱
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۳۴۸ – مهندسی پزشکی /۲
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۳۴۹ – مهندسی پزشکی /۳
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۳۵۰ – مجموعه مهندسی صنایع
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۳۵۳ – مهندسی نفت -مخازن
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۳۵۴ – مهندسی کامپیوتر/۱
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۳۵۵ – مهندسی کامپیوتر/۲
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۳۵۶ – مهندسی کامپیوتر/۳
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۳۵۹ – مهندسی موادومتالورژی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۳۶۰ – مهندسی شیمی /۱
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۳۶۱ – مهندسی شیمی /۲
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۳۶۲ – مهندسی شیمی /۳
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۳۶۳ – علوم وفناوری نانو/۱
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۳۶۴ – علوم وفناوری نانو/۲
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۳۶۵ – مهندسی هسته ای /۱
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۳۶۶ – مهندسی هسته ای /۲
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۳۶۷ – مهندسی هسته ای /۳
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۳۶۹ – مهندسی هسته ای /۴
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۳۷۰ – مهندسی نساجی /۱
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۳۷۱ – مهندسی نساجی /۲
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۳۷۲ – مهندسی فناوری اطلاعات
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۳۷۳ – مهندسی سیستمهای انرژی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۴۰۱ – مجموعه محیطزیست /۱
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۴۰۲ – مجموعه محیطزیست /۲
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۴۰۳ – مجموعه محیطزیست /۳
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۴۰۴ – مجموعه مهندسی مکانیک بیوسیستم
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۴۰۵ – مکانیزاسیون کشاورزی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۴۰۶ – مجموعه علوم باغبانی وفضای سبز/۱
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۴۰۷ – مجموعه علوم باغبانی وفضای سبز/۲
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۴۰۸ – مجموعه علوم باغبانی وفضای سبز/۳
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۴۰۹ – مجموعه علوم باغبانی وفضای سبز/۴
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۴۱۱ – بیوتکنولوژی وژنتیک ملکولی محصولات باغبانی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۴۱۲ – مجموعه علوم وصنایع غذایی /۱
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۴۱۳ – مجموعه علوم وصنایع غذایی /۲
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۴۱۴ – مجموعه علوم وصنایع غذایی /۳
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۴۱۵ – مجموعه علوم وصنایع غذایی /۴
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۴۱۶ – اقتصادکشاورزی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۴۱۸ – مجموعه چوب شناسی وصنایع چوب /۱
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۴۱۹ – مجموعه چوب شناسی وصنایع چوب /۲
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۴۲۰ – مجموعه علوم خاک /۱
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۴۲۱ – مجموعه علوم خاک /۲
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۴۲۲ – مجموعه علوم خاک /۳
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۴۲۳ – مجموعه علوم خاک /۴
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۴۲۴ – مجموعه علوم دامی /۱
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۴۲۵ – مجموعه علوم دامی /۲
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۴۲۶ – مجموعه علوم دامی /۳
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۴۲۷ – مجموعه علوم ومهندسی اب /۱
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۴۲۸ – مجموعه علوم ومهندسی اب /۲
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۴۲۹ – مجموعه علوم ومهندسی اب /۳
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۴۳۰ – هواشناسی کشاورزی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۴۳۱ – مجموعه زراعت -اصلاح نباتات /۱
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۴۳۲ – مجموعه زراعت -اصلاح نباتات /۲
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۴۳۴ – مجموعه زراعت -اصلاح نباتات /۳
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۴۳۵ – مجموعه بیوتکنولوژی کشاورزی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۴۳۶ – مجموعه زراعت -اصلاح نباتات /۴
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۴۳۷ – مجموعه ترویج واموزش کشاورزی وتوسعه روستایی /۱
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۴۳۸ – مجموعه ترویج واموزش کشاورزی وتوسعه روستایی /۲
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۴۳۹ – حشره شناسی کشاورزی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۴۴۰ – بیماری شناسی گیاهی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۴۴۱ – مجموعه علوم جنگل /۱
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۴۴۲ – مجموعه علوم جنگل /۳
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۴۴۳ – مجموعه علوم جنگل /۲
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۴۴۴ – مجموعه شیلات /۱
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۴۴۵ – مجموعه شیلات /۳
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۴۴۷ – مجموعه شیلات /۲
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۴۴۸ – مجموعه مرتع داری وابخیزداری وبیابان زدایی /۱
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۴۴۹ – مجموعه مرتع داری وابخیزداری وبیابان زدایی /۲
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۴۵۰ – مجموعه مرتع داری وابخیزداری وبیابان زدایی /۳
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۴۵۱ – کشاورزی هسته ای /کشاورزی هسته ای /اصلاح نباتات وبی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۴۵۲ – مجموعه علوم طیور
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۴۵۳ – مجموعه چوب شناسی وصنایع چوب /۳
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۵۰۱ – مدیریت پروژه وساخت
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۵۰۲ – معماری
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۵۰۳ – شهرسازی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۵۰۴ – پژوهش هنرتاریخ تطبیقی وتحلیلی هنر
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۵۰۵ – مرمت /۱
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۵۰۶ – مرمت /۲
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۶۰۹ – فیزیک پزشکی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۶۰۱ – امارزیستی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۶۰۲ – اموزش بهداشت
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۶۰۳ – انگل شناسی پزشکی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۶۰۴ – ایمنی شناسی پزشکی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۶۰۵ – بیوشیمی بالینی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۶۰۶ – ژنتیک پزشکی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۶۰۸ – فیزیولوژی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۶۱۰ – ویروس شناسی پزشکی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۶۱۲ – زیست فناوری پزشکی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۶۱۳ – بهداشت حرفه ای
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۶۱۴ – علوم تشریحی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۶۱۵ – پرستاری
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۶۱۶ – بهداشت محیط
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۶۱۷ – باکتری شناسی پزشکی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۶۱۸ – هماتولوژی ازمایشگاهی وبانک خون
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۶۱۹ – قارچ شناسی پزشکی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۷۰۱ – جراحی دامپزشکی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۷۰۲ – مامائی وبیماریهای تولیدمثل دام
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۷۰۳ – بیماریهای داخلی دام های کوچک
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۷۰۴ – بیماریهای داخلی دام های بزرگ
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۷۰۵ – رادیولوژی دامپزشکی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۷۰۶ – کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۷۰۷ – پاتولوژی دامپزشکی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۷۰۸ – بهداشت وبیماریهای طیور
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۷۰۹ – بیوشیمی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۷۱۰ – بهداشت ابزیان
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۷۱۱ – بهداشت موادغذایی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۷۱۴ – انگل شناسی دامپزشکی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۷۱۵ – باکتری شناسی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۷۱۶ – ویروس شناسی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۷۱۸ – ایمنی شناسی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۷۱۹ – بیوتکنولوژی /زیست فناوری /
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۷۲۲ – فارماکولوژی دامپزشکی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۷۲۳ – فیزیولوژی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۷۲۴ – اناتومی وجنین شناسی مقایسه ای دامپزشکی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۷۲۵ – بافت شناسی مقایسه ای دامپزشکی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۸۰۱ – زبان وادبیات فارسی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۸۰۲ – زبان وادبیات عرب
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۸۰۳ – مجموعه زبان فرانسه /۱
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۸۰۴ – مجموعه زبان فرانسه /۲
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۸۰۵ – مجموعه زبان روسی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۸۰۶ – زبان المانی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۸۰۷ – اموزش زبان انگلیسی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۸۰۸ – زبان وادبیات انگلیسی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۸۰۹ – ترجمه
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۸۱۰ – مجموعه زبان شناسی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدی۲۸۱۱ – فرهنگ وزبانهای باستانی

 

دفترچه سوالاتپاسخ های کلیدیدفترچه شماره ۲
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدیگروه آزمایشی علوم پایه (۱)
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدیگروه آزمایشی علوم پایه (۲)
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدیگروه آزمایشی علوم پایه (۳)
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدیگروه آزمایشی علوم پایه (۴)
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدیکلیه رشته های گروه آزمایشی فنی-مهندسی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدیکلیه رشته های گروه آزمایشی علوم انسانی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدیکلیه رشته های گروه آزمایشی کشاورزی و منابع طبیعی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدیکلیه رشت های گروه آزمایشی هنر
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدیگروه آْزمایشی علوم پزشکی (۱)
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدیگروه آزمایشی علوم پزشکی (۲)
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدیکلیه رشته های گروه آزمایشی دامپزشکی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدیگروه آزمایشی زبان – کدرشته ۲۸۰۱ و ۲۸۱۱
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدیگروه آزمایشی زبان عربی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدیگروه آزمایشی زبان فرانسه
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدیگروه آزمایشی زبان روسی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدیگروه آزمایشی زبان آلمانی
دانلود دفترچه سوالپاسخ کلیدیگروه آزمایشی زبان – کد رشته های ۲۸۰۷ و ۲۸۰۸ و ۲۸۰۹ و ۲۸۱۰
دانلود دفترچه سوالات و پاسخ کلیدی دکتری سراسری نیمه متمرکز سال ۹۳ همه کد رشته ها
پسورد تمامی سوالات و پاسخ ها : www.konkur.in

منبع : سایت کنکور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *